Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Straipsniai Kino juosta Kino juostos naudojimo ir saugojimo taisykl?s

Kino juostos naudojimo ir saugojimo taisykl?s

Neeksponuotos ir eksponuotos kino juostos saugojimas:

Neeksponuota ir neišryškinta kino juosta:

 • Laikykite v?sioje vietoje, apie 13°?
 • Jeigu ruošiat?s kino juosta nenaudosite daugiau nei 6 m?nesius laikykite j? -18°? temperat?roje
 • Šaltai saugot? kino juost? prieš ryškindami atšildykite l?tai, neskub?dami
 • Venkite ilgalaikio kino juostos d?žu?i? buvimo saul?toje vietoje
 • D?l dideli? temperat?ros poky?i? nelaikykite kino juostos automobilyje

Eksponuota bet dar neišryškinta kino juosta:

 • Išryškinkite kino juost? kuo grei?iau po filmavimo
 • Jeigu ilgai neryškinate kino juost? gali atsirasti vaizdo regresija (vaizdo migracija, per?jimas iš vieno sluoksnio ? kit?)
 • Po eksponavimo laikykite kino juost? šaltai
 • Jeigu kino juostos negalite išryškinti tuoj pat, saugokite j? šaldytuve
 • Šaltai saugot? kino juost? prieš ryškindami atšildykite l?tai, neskub?dami

Neišryškintos kino juostos savyb?s kinta laikui b?gant, tai juostos jautrumas šviesai, kontrastingumas, vualio intensyvumas, spalv? balansas, arba vis? išvardint? savybi? pasikeitimas. Neteisingas kino juostos laikymas kenkia labiau nei gamintojo nurodomi galimi savybi? pakitimai. Laikymo temperat?rinio ir dr?gm?s režim? kontrol?, apsauga nuo radiacijos ir duj? poveikio, taip pat atsargus elgesys transportuojant prailgina kino juostos panaudojimo trukm?. Eksponuot? kino juost? ypa? b?tina saugoti nuo dr?gm?s ir aukštos temperat?ros poveikio. J? b?tina grei?iau išryškinti, siekiant išvengti vaizdo regresijos (vaizdo migracija, per?jimas iš vieno sluoksnio ? kit?). O tai sumažina juostos jautrum? ir kadro kontrast?.

 

Temperat?ra:

Kino juostos sensitometriniai (jautrumo šviesai, kontrastingumo, fotografinio sodrumo) pakitimai, susij? su juostos sen?jimu, parastai priklauso nuo laikymo temperat?ros: kuo temperat?ra žemesn?, tuo l??iau kinta kino juostos sensitometrin?s savyb?s. Rekomenduojama norint išsaugoti optimalias neeksponuotos ar neišryškintos kino juostos savybes j? laikyti ne aukštesn?je kaip 13°? temperat?roje ir ne esant santykinei oro dr?gmei iki 60%. Saugokite kino juost? nuo tiesiogini? saul?s spinduli? – neprikausomai, ar ji originalioje pakuot?je, ar kino aparate. Nepalikite kino juostos patalpoje, jei joje gali akumuliuotis šiluma, pvz. uždarytame automobilyje, l?ktuvo bagažo skyriuje, laivo triume, kur temperat?ra gali pakilti ir daugiau nei 60°?. Tokiose s?lygose laikoma kino juostos kokyb? tikrai nugr?žtamai nukent?s. Jeigu negalite greitai išryškinti eksponuot? kino juost?, laikykite j? -18°? temperat?roje, bet neilgiau keli? savai?i?.

Ilgiau laikant kino juost?, rekomenduojama saugojimo temperat?ra nuo -18 iki -23°?, bet ne ilgiau trij? m?nesi?. Tai leis sumažinti kino juostos sensitometrinius pakitimus, ir jie bus minimal?s.

Trumpalaikis iki 6 m?nesi?
Daugiau kaip 6 m?nesiai
Temperat?ra
Oro dr?gnumas
Temperat?ra
Oro dr?gnumas
Neeksponuota kino juosta gamintojo pakuot?je
13°?
žemiau 60%
nuo -18°? iki -23 °?
žemiau 50%
Eksponuota bet dar neišryškinta kino juosta
nuo -18°? iki -23 °?
žemiau 20%
Nerekomenduojama *

* Neišpakuokite kino juostos iš gamintojo pakuot?s, kol jos temperat?ra nepakils aukš?iau aplinkos temperat?ros.

 

Kino juostos tipas
Standartinis temperat?ros pokytis valandomis
14°? skirtumas
55°? skirtumas
Super 8
1 val.
1 val. 30min.
16mm
1 val.
1 val. 30min.
35mm
3 val.
5 val.

 

SVARBU: Neskub?kite išpakuoti kino juostos, laikytos žemoje temperat?roje- leiskite jai sušilti iki kambario temperat?ros, tai neleis susidaryti kondensatui juostos paviršiuje ir nepažeis juostos ilgio.

 

Santykin? dr?gm?:

Kadangi ne?manoma visiškai išvengti dr?gm?s patekimo net ir ? standartin? kino juostos pakuot?, laikant kino juost? ilgiau nei m?nes? imkit?s papildom? apsaugos nuo dr?gm?s priemoni?- laikykite sandariuose polietileno pl?vel?s maišeliuose ar sandariose d?ž?se.

 

Pastaba: Dr?gm?s kiekis juostoje nustatomas ne absoliutin?s, bet santykin?s oro dr?gm?s kiekiu. Santykin? oro dr?gm? matuojama psihometru. Laikant nedidelius kino juostos kiekius, patalpos santykinei oro dr?gmei matuoti galima naudoti ir buitinius oro dr?gm?s matuoklius. Visada lengviau išvengti dr?gm?s patekimo ? kino juost?, nei dr?gm? iš jos pašalinti. Tod?l po filmavimo juost? sandariai supakuokite.

 

Santykin?s dr?gm?s sukeliami kino juostos poky?iai:

Aukštas kino juostos dr?gnumas skatina pel?si? atsiradim?, taip ferotipijos efekto atsiradim?. Žemas dr?gnumas sukelia statines iškrovas ir juostos formos pakitimus, atsirandan?ius juostai netolygiai dži?stant. Eksponuota kino juosta genda grei?iau nei neeksponuota. Kompanija KODAK rekomenduoja kino juost? panaudoti per šešis m?nesius po pirkimo. Po filmavimo iškarto juost? supakuokite ? gamyklin? metalin? d?žut?, sand?r? apklijuokite lipnia juosta, kad išvengti juostos dr?gnumo poky?i?. Ryškinkite kino juost? kuo grei?iau po eksponavimo. Dr?gnumas mažesnis nei 50% paprastai padidina statini? iškrov? juostoje ir dulki? pritraukimo pavoj?. Esant mažam dr?gnumui kino juosta gali susiraityti- atsiranda taip vadinamas ”Niutono žied?” efektas.

 

Garai ir dujos:

Kino juostos emulsijos jautrum? ?takoja aplinkoje esan?ios dujos (tokios, kaip formaldehido, sieros vandenilio, sieros dioksido, vandenilio peroksido) ir garai ( tokie, kaip tirpikli?, naftalino, detargent?, tarpentino, gyvsidabrio ir priemoni? nuo grybeli? ir pel?si?). Kino juostos ?pakavimas apsaugo tik nuo kai kuri? duj? poveikio, gi kai kurios kitos dujos gali pamažu prasiskverbti net ir pro hermetizuojan?i? lipni? juostel?. Tod?l stenkit?s nelaikyti kino juostas ten, kur gali patekti kenksmingos dujos ir garai, pavyzdžiui spintose su naftalinu ar panašiose vietose, nes gali atsirasti cheminis vualis.

 

Išryškintos kino juostos saugojimas ir laikymas:

Eksponuot? ir išryškint? kino juost? galima saugoti žymiai ilgesn? laik? nei neeksponuot? ar eksponuot? juost?, bet neišryšt?.

Išryškintos kino juostos saugojimo rekomendacijos:

Trumpalaikis iki 6 m?nesi?
Daugiau kaip 6 m?nesiai
Temperat?ra
Oro dr?gnumas
Temperat?ra
Oro dr?gnumas
Išryškinta nespalvota kino juosta
21°C
žemiau 60%
21°C
Nuo 20 iki 30%
Išryškinta spalvota kino juosta
21°C
Nuo 20 iki 50%
2°C
Nuo 20 iki 30%

 

Santykin?s dr?gm?s poveikis išryškintai kino juostai:

Santykinis oro dr?gnumas mažesnis 50% paaštrina statini? kr?vi? ir dulki? kaupimosi juostos paviršiuje problem?. Esant per dideliam oro dr?gnumui kino juosta gali susibanguoti, susisukti - atsiranda taip vadinamas ”Niutono žied?” efektas.

 

Niutono žiedai ir ferotipija:

Koncentriniai spalvoti žiedai, kartais atsirandantys ten, kur n?ra gero kontakto tarp dviej? skaidri? pavirši?, pavyzdžiui, dviej? stikl? ar dviej? kino juost? ( darant kopijas kontaktiniu b?du), vadinami Niutono žiedais. Šie žiedai yra šviesos interferencijos pasekm? ir susidaro tada, kai tarpas tarp dviej? pavirši? yra artimas kurios nors šviesos spalvos bangos ilgiui.

Ferotipija- tai lygi blizganti d?m? ar grup? d?mi? kino juostos emulsijoje. Šis efektas pasireiškia šiltoje ir ( ar) dr?gnoje aplinkoje esant spaudimui. Ferotipijos efekto priežastimi gali b?ti kinio juostos džiovino rekomendacij? nesilaikymas juostos ryškinimo proceso metu, kino juostos suvyniojimas esant dideliam santykiniam oro dr?gnumui ar laikant jau suvyniot? kino juost? aukštoje temperat?roje iki ar po apdirbimo.

 

Patarimai, kaip teisingai elgtis su kino juosta:

Nelaikykite kino juostos arti šildymo sistemos vamzdyn? ir prietais? arba tiesioginiuose saul?s spinduliuose, nepriklausomai nuo kambario temperat?ros. Palaikykite patalpoje pastovi? temperat?r?, v?dindami j?, kad vis? kino juost? sensitometrin?s savyb?s išlikt? vienodame lygyje. Rankomis vyniokite kino juost? atsargiai, tik laikydami už juostos krašt?, nes, ten, kur lie?iama emulsija, gali pasikeisti juostos jautrumas šviesai. Lokaliniai juostos jautrumo šviesai pakitimai gali atsirasti kino juostos sulenkimo vietose arba per daug j? ?tempus. Kino juosto traukimo traktas turi b?ti švarus, tuo pa?iu apsaugosite kino juostos emulsij? ir jos pagrind? nuo ?br?žim?.

 

Patarimai, kaip sumažinti kino juostos pažeidimus eksploatacijos metu:

Pažeisti kino juost? gali bet kuri aparat?ra, kur? filmuojame, apdirbate ar rodote kino filmus. Potencialiausi kino juostos pažeidim? prietaisai: kino projektoriai, montažo ir valymo aparat?ra, ?vair?s naudojamos aparat?ros davikliai, kopijavomo aparatai, kino kameros.

Kad sumažinti galimus fizinius kino juostos pažeidimus, rekomenduojama:

 • Reguliarus techninis aparat?ros aptarnavimas.
 • Reguliarus kino kameros ir kino projektoriaus juostos trakto valymas.
 • Kino juostos traukimo trakto judan?i? dali? (greiferio, dantra?i?, voleli?) valymas ir profilaktin? apži?ra.
 • Kase?i? reguliari apži?ra ir valymas.
 • Reguliarus kino juostos valymas.
 • Kino juostos krašt? tepimas ar padengimas apsaugine siekiant prailginti kino juostos eksploatacijos laik?.

 

Kino juostos valymas:

Geriausia kino juost? montuoti aparat?ra, turin?i? specialius lipnius, dulkes surenkan?ius volelius. Galima kino juost? valyti ir rankiniu b?du. Ta?iau rekomenduojame naudoti ultragars? naudojan?i? valymo technik?- kaip saugiausi? ir efektyvesn? nei rankinis valymas ar dulkes surenkantys voleliai. Valydami rankiniu b?du naudokite minkšt? neišskiriant? plaušeli? audin?. Jai taip sausai valant lieka nešvarum?, panaudokite kino juost? gamintoj? rekomenduojamus valymo skys?ius. Nenaudokite tetrachlormetano, metanolio ar etanolio- jie pavojingi sveikatai.

 

Kino juostos archyvinis saugojimas- 10 met? ir daugiau:

Spalviniai kino juostos vaizdo komponentai mažiau atspar?s ilgai saugant ir labiau pažeidžiami, nei vaizdai metalinio sidabro pagrindu.

Kino juosta, skirta ilgam saugojimui, turi b?ti švari, valyti tik su profesionalia valymo aparat?ra ir gamintojo rekomenduojamomis skystomis valymo priemon?mis. Nelaikyti kino juostos patalpoje, kurioje gali b?ti padidinta chemini? medžiag? gar? koncentracija. Nelaikykite kino juost? aukštesn?je nei 21°? temperat?roje, ir palaikykite santykin? oro dr?gnum? nuo 20% iki 50%7 Vyniokite kino juost? tik emulsija ? vid? ir laikykite rites horizontalioje pad?tyje. Papildom? informacij? rasite ISO 2803 arba ANSI PH1 43-1985 “Practice for storage of processed safety photographic film.